کپسول ژریاتریک فارماتون Pharmaton

  • حاوی 20 نوع ویتامین
  • افزیاش قوای بدن
  • افزایش تمرکز
  • افزایش انرژی
  • جلوگیری از خستگی
  • بهبود حال روحی
  • بهبود عملکرد ورزشی
  • جلوگیری از تحلیل مفاصل
  • مناسب همه سنین
  • افزایش نیروی بدنی
  • کاهش چربی خون
  • 30 تایی